Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần khoáng sản An Khánh họp phân giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc
[ 05-12-2013 14:57 PM | Lượt xem: 8371 ]

Ngày 06/10/2013 Ban giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản An Khánh đã tổ chức họp mở rộng với các thành phần tham gia gồm có Ban giám đốc, Trưởng, phó các phòng và Lãnh đạo tương đương Trưởng, phó các phòng, ban chức năng về việc phân giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc Công ty cổ phần khoáng sản An Khánh. Theo đó, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban giám đốc như sau:


1. Ông Ngô Quốc Hội – Giám đốc:

      - Điều hành chung mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

      - Phụ trách lĩnh vực: Tài chính, kế toán; định hướng đầu tư; chính sách về quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản; thanh lý TSCĐ, đầu tư xây dựng mới.

      - Điều hành, quản lý trực tiếp, bao gồm nhưng không hạn chế:

+ Chiến lược phát triển của Công ty;

+ Công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp;

+ Công tác tổ chức nhân sự, đào tạo cán bộ;

+ Ký các hợp đồng kinh tế; duyệt các chứng từ thu, chi;

       - Trực tiếp phụ trách: Phòng NS-TL-HC, Phòng TC-KT-TK;

       - Thực hiện nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị giao.

2. Ông Đỗ Thành Trung - Phó Giám đốc:

Tham mưu cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Pháp luật về các lĩnh vực sau:

- Phụ trách lĩnh vực kinh doanh, mua, bán khoáng sản và ngành nghề  khác theo Giấy phép đăng ký kinh doanh; ký các hợp đồng kinh tế liên quan đến các hoạt động kinh doanh được giao trên cơ sở ủy quyền đối với từng hợp đồng kinh tế;

- Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, tham mưu xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong từng giai đoạn;

-  Chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị lập kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo yêu cầu của Lãnh đạo Công ty;

- Chỉ đạo các đơn vị, Phòng, Ban chức năng xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất tháng, quý, năm và phân tích đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm đó. Trên cơ sở đó dự thảo báo cáo tổng kết kế hoạch quý, năm, rút ra những mặt mạnh, yếu, tìm nguyên nhân để phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm.

- Chủ trì, phối hợp cùng các Đơn vị, Phòng, ban chức năng, chuyên môn nghiệp vụ xây dựng các định mức kinh tế – kỹ thuật, quy chế khoán cho các đơn vị trực thuộc Công ty;

- Phụ trách công tác kiểm tra nội bộ;

- Phụ trách toàn bộ mảng công nghệ thông tin, tin học và trang Website của Công ty;

- Phụ trách trực tiếp: Phòng Kế hoạch - Kinh doanh; Văn phòng đại diện tại Hà Nội;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

3. Ông Lương Quang Chương - Phó Giám đốc:

Tham mưu cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các lĩnh vực sau:

- Trực tiếp điều hành sản xuất, thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất – kinh doanh của công ty giao tại Mỏ Titan Cây Châm, Mỏ Titan làng Cam Phú Lương - Thái Nguyên và Nhà máy tuyển Ilmenite (tuyển thô và tuyển tinh).

Chịu trách nhiệm ký Phiếu nhập, xuất kho, các số liệu báo cáo thống kê tại Mỏ Titan Cây Châm – Phú Lương ;

- Chủ trì, chỉ đạo xây dựng kế hoạch khai thác, chế biến, giá thành sản xuất quý, năm tại khu vực được phân công phụ trách;

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác An toàn – vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường tại Mỏ Titan Cây Châm, Nhà máy chế biến tinh quặng Ilmenite,  Mỏ Titan Làng Cam, Nhà máy luyện Dioxyt Titan - Phú Lương, Thái Nguyên theo quy định của Nhà nước;

-  Đôn đốc nhà thầu về tiến độ, chất lượng công trình các hạng mục đầu tư tại khu vực, bao gồm nhưng không hạn chế: Nhà máy chế biến tinh quặng Ilmenite, Mỏ Titan Cây Châm, Mỏ Titan Làng Cam, Nhà máy luyện Dioxyt Titan – Phú Lương, Thái Nguyên;

-  Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công hoặc các nhiệm vụ đột xuất khác khi được ủy quyền;

-  Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

4. Ông Phạm Phi Thìn - Phó Giám đốc:

Tham mưu cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Pháp luật về các lĩnh vực sau:

- Trực tiếp tổ chức quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Mỏ đá Phú Lương, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng và hiệu quả kinh tế. Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện công tác An toàn – vệ sinh lao động lao động, bảo vệ môi trường tại Mỏ đá Phú Lương theo đúng quy định của Nhà nước;

- Quản lý, điều hành thực hiện các nội quy, quy chế về quản lý lao động, quản lý vật tư thiết bị, tài sản của Mỏ đá Phú Lương xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, Thái Nguyên;

- Chủ trì, chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh theo tháng, quý, năm của Mỏ;

- Báo cáo thường xuyên kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, an toàn lao động của Mỏ đá Phú Lương cho Giám đốc Công ty; chỉ đạo lập báo cáo định kỳ về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, an toàn – vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường tại Mỏ;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công;

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

5. Ông Nguyễn Ngọc Giang – Phó Giám đốc:

Tham mưu cho Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về các lĩnh vực sau:

- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác Kỹ thuật – An toàn – Môi trường của công ty theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương của Công ty;

- Chủ trì, phối hợp cùng Công ty Khai thác khoáng sản, xây dựng, thương mại Đông Đô – BQP thực hiện kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng Mỏ than Đồng Sầm, xã An Khánh, huyện Đại Từ đưa mỏ vào hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho Nhà máy nhiệt điện An Khánh khi đi vào hoạt động;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác kỹ thuật sản xuất – kinh doanh, an toàn – vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường tại Mỏ than Đồng Sầm, xã An Khánh, huyện Đại từ; 

- Phối hợp, thống nhất cùng Công ty Đông Đô quản lý khối lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành, làm cơ sở thanh quyết toán giữa hai đơn vị theo hợp đồng đã ký kết;

- Quản lý, điều hành thực hiện các nội quy, quy chế về quản lý lao động, quản lý vật tư thiết bị, tài sản của Mỏ theo quy định của Pháp luật và Công ty;

- Ký các hợp đồng kinh tế phát sinh, các chứng từ thanh quyết toán khi được ủy quyền của Giám đốc;

- Phụ trách trực tiếp: Phòng Kỹ thuật - An Toàn - Chất lượng - Môi trường;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

Nội dung phân giao nhiệm vụ như trên phù hợp với năng lực, chuyên môn từng thành viên, đồng thời từng thành viên quyết tâm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2013 – 2016, đưa Công ty cổ phần khoáng sản An Khánh phát triển toàn diện, bền vững trên mọi mặt.


                                                                              Hồng Nhung (KSAK)


 

Giới thiệu khác:

Hỗ trợ trực tuyến
Hình ảnh
  • Album test 3
  • Album test 1
  • Album test 2
Liên kết